Quy Chế Tài Chính

QUY CHẾ TÀI CHÍNH

CỦA HIỆP HỘI VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-BCH ngày 30 tháng 09 năm 2016 của Chủ tịch Hiệp hội vận tải tỉnh Bình Dương)

         

Căn cứ Điều lệ của Hiệp hội vận tải tỉnh Bình Dương được Đại hội toàn thể Hội viên lần Đại hội lần thứ I Hiệp hội Vận tải Bình Dương (nhiệm kỳ 2016 - 2021) thông qua ngày 20/8/2016 và được Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số      2550/QĐ-UBND ngày 28 tháng 09 năm 2016 .


          Ban Chấp hành Hiệp hội vận tải tỉnh Bình Dương ban hành Quy chế Tài chính của Hiệp hội vận tải tỉnh Bình Dương gồm các điều khoản như sau:


ĐIỀU 1: Quy định chung

Hiệp hội vận tải tỉnh Bình Dương (dưới đây gọi tắt là Hiệp Hội) có quyền tự chủ về tài chính, có tài khoản tại Ngân hàng, xây dựng và quản lý sử dụng các nguồn tài chính của Hiệp hội theo các quy định của Nhà nước và Hiệp hội.

ĐIỀU 2: Nguồn tài chính của Hiệp hội

          1. Lệ phí gia nhập Hiệp hội và hội phí hàng năm :

a) Lệ phí gia nhập Hiệp hội: 1.000.000 đồng/Hội viên Pháp nhân (đóng một lần);

b) Hội phí của hội viên đóng góp theo quy định: 2.400.000 đ/năm/Hội viên Pháp nhân ( hội phí hàng tháng quy định 200.000 đ/tháng/ Hội viên Pháp nhân).

          c) Đối với Hội viên danh dự: không đóng hội phí và lệ phí.

         d) Lệ phí gia nhập được đóng trong vòng 1 tháng kể từ ngày Chủ tịch Hiệp hội thông báo quyết định chấp nhận đơn đăng ký gia nhập Hiệp hội.

e) Hình thức thu: thu trực tiếp từ Hội viên và thu qua chuyển khoản vào tài khoản của Hiệp hội

f) Văn phòng sẽ liệt kê các khoản phải đóng góp của Hội viên còn nợ, gửi cho hội viên và báo cáo Ban Thường trực Hiệp hội để xử lý.

          2. Quỹ hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo và hoạt động khác của Hội viên, Hiệp hội do các Hội viên tự nguyện đóng góp.

          3. Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

          4. Hoạt động của Hiệp Hội tạo ra: cung cấp dịch vụ, thông tin, tư vấn, quảng cáo, hội chợ, triển lãm, lãi tiền gởi Ngân hàng, cổ phiếu,…

          5. Các nguồn thu hợp pháp khác.


ĐIỀU 3: Quy chế sử dụng tài chính của Hiệp Hội

    1. Các nguồn thu của Hiệp hội được hạch toán theo chế độ tài chính kế toán Nhà nước và được báo cáo công khai theo Điều lệ của Hiệp hội.

    2. Tài chính của Hiệp hội được sử dụng vào những công việc chính sau đây:

        a. Hoạt động thường xuyên của Hiệp hội:

           - Lương, phí bảo hiểm, phụ cấp, tiền lễ tết cho cán bộ chuyên trách.

           - Phụ cấp lương các Uỷ viên Ban Chấp hành, các Ban, tiểu ban.

           - Công tác phí trong và ngoài nước theo yêu cầu của Chủ tịch.

           - Đại hội và Hội nghị Hội viên, các cuộc họp làm việc.

           - Thông tin: Mua tạp chí, sách, thông tin, thiết kế và vận hành website, xây dựng bản tin thường kỳ và chuyên đề, thông tin trên báo, đài, điều tra thu thập tư liệu …

            - Chi phí cho Văn phòng Hiệp hội: Văn phòng phẩm, bưu phí, thuê xe và thiết bị, trụ sở, điện nước, photo, phim ảnh, xăng xe, bảo trì sửa chữa, mua sắm thiết bị, dụng cụ, hợp đồng lao động, thù lao cộng tác viên và chuyên gia …

            - Hội phí đóng cho các tổ chức mà Hiệp hội là thành viên.

            - Tham dự, tổ chức các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.

            - Đào tạo cán bộ: nghiệp vụ hoạt động hội, kiến thức chuyên ngành…

            - Giao dịch cần thiết và các khoản chi hợp lý khác.

        b. Hỗ trợ các hoạt động của Hội viên về sản xuất kinh doanh, khoa học kỹ thuật, tư vấn, dịch vụ…

        c. Khen thưởng: Khen thưởng Hội viên, cán bộ của Hiệp hội.

        d. Chi khác: Hoạt động xã hội, từ thiện, văn hóa, thể thao, …


ĐIỀU 4: Kế hoạch và báo cáo hàng năm về thu chi, mua sắm tài sản

    - Hàng năm, Văn phòng Hiệp hội xây dựng kế hoạch và dự toán thu chi, mua sắm tài sản thông qua Ban Chấp hành và Hội nghị Hội viên.

    - Năm tài khoá kết thúc vào 31/12. Báo cáo quyết toán và kiểm tra tài sản phải được Ban Kiểm tra xem xét và báo cáo công khai tại Hội nghị Hội viên hàng năm.

ĐIỀU 5: Quản lý tài chính

    1. Chủ tịch Hiệp hội: Chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp tài chính của Hiệp hội, chủ tài khoản tại các ngân hàng mà Hiệp hội gởi tiền, ký duyệt các khoản chi phí và các báo cáo tài chính. Chủ tịch có thể uỷ quyền cho 1 Uỷ viên cơ quan Thường trực cùng đứng tên chủ tài khoản để giải quyết tài chính khi Chủ tịch đi vắng và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch.

    2. Văn phòng Hiệp hội: Văn phòng có Kế toán (kiêm nhiệm) và Thủ quỹ (kiêm nhiệm) do Tổng thư ký phân công.

    3. Thủ tục thu chi

        - Thủ tục thu chi thực hiện theo chế độ của Nhà nước về ghi chép sổ sách và chứng từ.

        - Chủ tịch phê duyệt các nội dung thu chi, ký các phiếu thu, phiếu chi. Đối với những khoản thu chi cho hoạt động thường xuyên của Hiệp hội, Chủ tịch có thể uỷ quyền bằng văn bản cho Tổng Thư ký được duyệt và ký các phiếu thu chi thay cho Chủ tịch. Tổng thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về các nội dung thu chi đã ký.

        - Tất cả các khoản thu chi phải phù hợp với Quy chế Tài chính và kế hoạch thu chi hàng năm của Hiệp hội.

    4. Quản lý tiền mặt

    Tiền mặt chỉ giữ tại quỹ không quá 20 triệu. Số tiền còn lại phải gởi ngân hàng do Chủ tịch là chủ tài khoản.

    5. Báo cáo và quyết toán tài chính

        - Văn phòng Hiệp hội thực hiện quyết toán tài chính hàng quý và báo cáo cho Ban Chấp hành.

        - Hàng năm, Ban Chấp hành báo cáo quyết toán tài chính trước Đại hội hoặc Hội nghị Hội viên và Đại hội hoặc Hội nghị Hội viên phê duyệt quyết toán.


ĐIỀU 6: Quản lý sử dụng tài sản

    - Tài sản của Hiệp hội được mua sắm từ các nguồn tài chính của Hiệp hội hoặc do các tổ chức, cá nhân ủng hộ.

    - Việc quản lý và sử dụng tài sản phải phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước, chỉ phục vụ cho các hoạt động của Hiệp hội và phải được báo cáo công khai trước Đại hội và Hội nghị định kỳ.

    - Khi giải thể, toàn bộ tài sản của Hiệp hội phải được kiểm kê, đánh giá lại và thanh lý theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 7: Điều khoản thi hành

    - Quy chế Tài chính của Ban Chấp hành Hiệp hội vận tải tỉnh Bình Dương có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Hiệp hội ký quyết định ban hành.

-        Trong quá trình thực hiện, Quy chế này có thể được bổ sung, sửa đổi sau khi thông qua Ban Chấp hành Hiệp hội để phù hợp với các quy định mới của Nhà nước và của Hiệp hội./.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ,

- Sở Giao thông vận tải,

- Các UV BCH,

- Lưu: VP Hiệp hội.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

 

 Đàm Trọng Cường

  • Liên kết hội viên