Đơn Đăng Ký Tham Gia Hiệp Hội

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Tham gia Hiệp Hội Vận Tải

tỉnh Bình Dương

 

Kính gửi: Hiệp Hội Vận Tải tỉnh Bình Dương

Sau khi nghiên cứu tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động của Hiệp Hội Vận Tải tỉnh Bình Dương, chúng tôi tán thành và tự nguyện làm đơn này đăng ký tham gia Hiệp hội.

1. Thông tin cơ bản về tổ chức

a) Tên: ……………………………………………………………………………………

b) Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

c) Số Giấy phép hoạt động (điều lệ): ………………… do ………………… cấp ngày ... tháng ... năm ...

d) Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………………

2. Người đại diện tổ chức tham gia Hiệp hội

a) Họ và tên: …………………………………….; Chức vụ: ……………………………

b) Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

c) Số điện thoại: ……………………………………………………………………………

Trân trọng đề nghị Hiệp Hội Vận Tải tỉnh Bình Dương xem xét, đồng ý để chúng tôi tham gia Hiệp hội./.

 

 

Nơi nhận:
-Như trên;
- Lưu: VT.

…, ngày … tháng … năm
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

 


Download đơn đăng ký tham gia hiệp hội:  Don_dang_ky_tham_gia_hiep_hoi.doc

  • Liên kết hội viên