Giới Thiệu

 


Hiệp Hội Vận Tải Tỉnh Bình Dương tăng cường hợp tác – liên kết, xây dựng mô hình Kinh Doanh Vận Tải hiện đại, Phát triển hội viên, xây dựng hiệp hội vững mạnh.
 
Mục đích: Hiệp Hội Vận Tải Tỉnh Bình Dương là một hội nghề nghiệp của các cá nhân, tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực vận tải hoặc có liên quan đến ngành, lĩnh vực vận tải, tự nguyện thành lập, nhằm:  
+  Tuyên truyền để các DN kinh doanh vận tải am hiểu sâu sắc về sự cần thiết có tiếng nói chung của những người làm vận tải, từ đó tích cực tham gia hoạt động của hội;
+  Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của người lái xe;
+  Phổ biến, hướng dẫn tới các hội viên các Nghị định, Thông tư liên quan đến vận tải và tuyên truyền đảm bảo ATGT đi đôi với tăng cường các mặt quản lý để bảo đảm hiệu quả KQKD
+  Nâng cao chất lượng phục vụ, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng bá dịch vụ, hợp tác quốc tế và phát triển kinh tế trong lĩnh vực vận tải ôtô trong phạm vi cả nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hội viên, góp phần xây dựng và phát triển bền vững ngành, lĩnh vực vận tải, qua đó góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
 
Với phương châm 
1.    Đoàn kết, tập hợp các hội viên đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các vùng lân cận, 
2.    Phấn đấu vì sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, 
3.    Đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Dương

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động:
1.    Tự nguyện, tự quản, tự chủ về tài chính.
2.    Hiệp thương dân chủ và thống nhất hành động.
3.    Đoàn kết, tương trợ và hợp tác bình đẳng. 
4.    Hội hoạt động theo chương trình, kế hoạch của hội trên cơ sở điều lệ hội, chính sách, pháp luật của nhà nước. 
5.    Hội phải chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của mình trước pháp luật. 
 
-    Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ. Tạo 1 môi trường chung cho các hội viên thực hiện các chương trình mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác. Tổ chức các hoạt động để hỗ trợ nâng cao trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp, phát triển hoạt động kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.  Hợp tác với nhau để chia sẻ hỗ trợ lẫn nhau (Có thể sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhau với 1 mức giá ưu đãi hơn, 1 điều kiện thanh tóan chi trả linh họat hơn, v.v… Góp phần tăng tính hiệu quả và quay vòng tài sản tối ưu hơn).
-    Trao đổi kinh nghiệm quản lý,
-    Tìm kiếm cơ hội đầu tư
-    Xây dựng thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp
-    Thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội
  • Liên kết hội viên