Phân công, nhiệm vụ các Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội vận tải tỉnh Bình Dương

         Hiệp hội vận tải  

      Tỉnh Bình Dương

 

PHÂN CÔNG

Nhiệm vụ các Uỷ viên Ban chấp hành

Hiệp hội vận tải tỉnh Bình Dương

(nhiệm kỳ 2016-2021) 

 

 

 Đại hội lần thứ I Hiệp hội Vận tải tỉnh Bình Dương (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã bầu 07 Uỷ viên Ban chấp hành.

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất họp ngày 20 tháng 8 năm 2016 đã bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban Thường vụ, Tổng Thư ký.

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai đã thống nhất phân công nhiệm vụ từng Uỷ viên Ban chấp hành như sau:

 

1. Ông Đàm Trọng Cường - Chủ tịch Hiệp hội:

-   Phụ trách chung các lĩnh vực công tác của Hiệp hội;

- Chủ trì theo dõi tình hình hoạt động của các hội viên là các hợp tác xã vận tải trong tỉnh; phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến kinh doanh vận tải của các hội viên là hợp tác xã;

-  Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách đối với hợp tác xã vận tải, hành khách, hàng hoá.

-   Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, phát triển Hội viên, tài chính;

 

2. Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký:

- Thay mặt Chủ tịch giải quyết công việc của Hiệp hội khi Chủ tịch đi vắng, thực hiện công việc do Chủ tịch uỷ quyền;

- Phụ trách công tác văn phòng của Hiệp hội;

- Chủ trì việc tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các Hội viên thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực vận tải hàng hoá;

- Chủ trì tập hợp kiến nghị với cơ quan nhà nước của các Hội viên trong lĩnh vực vận tải hàng hoá;

- Chủ trì việc báo cáo các cơ quan nhà nước xem xét, giải quyết và báo cáo Thường trực Hiệp hội những kiến nghị với cơ quan nhà nước ở tỉnh;

- Theo dõi tình hình an toàn giao thông đường bộ;

- Phát ngôn với cơ quan thông tin đại chúng theo phân công của Chủ tịch;

- Tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật;

- Phụ trách công tác đối ngoại của Hiệp hội

- Giúp Chủ tịch theo dõi công tác vận động phát triển hội viên.

- Phụ trách công tác thu nộp và quản lý hội phí của Hiệp hội;

- Phụ trách công nghệ tin học của Hiệp hội;

 

3. Ông Vũ Quang Thanh - Phó Chủ tịch:

- Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các Hội viên thực hiện cơ chế, chính sách, các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động vận tải;

- Tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật;

- Tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hiệp hội và Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương;

- Giúp Chủ tịch theo dõi công tác vận động phát triển hội viên.

 - Tư vấn cho Thường trực Hiệp hội trong việc vận động các Hội viên thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải đường bộ;

- Nghiên cứu kiến nghị của các Hội viên và Hiệp hội để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết;

- Tập hợp kiến nghị với các cơ quan nhà nước ở địa phương của các Hội viên trong tỉnh để trực tiếp kiến nghị với cơ quan nhà nước ở địa phương và báo cáo Thường trực Hiệp hội các kiến nghị trên;

 - Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển vận tải khách và vận khách công cộng bằng xe buýp, vận chuyển khách bằng tăcxi;

- Chủ trì, phối hợp với Thường trực Hiệp hội nghiên cứu những vấn đề về cơ chế, chính sách liên quan đến vận tải khách và bến xe.

- Hướng dẫn sự hợp tác trong kinh doanh của các đơn vị vận tải với các đơn vị lắp ráp ôtô.

 

 

4. Ông Phạm Văn Sơn - Uỷ viên Ban chấp hành kiêm Trưởng Ban kiểm tra Hiệp hội :

- Trưởng ban Ban Kiểm tra của Hiệp hội;

- Tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật;

- Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan vận tải đường bộ các đơn vị vận tải và lái xe hoạt động tại bến;

- Tổng hợp các kiến nghị liên quan đến quản lý bến xe từ các đơn vị vận tải có xe ra vào các bến trên địa bàn tỉnh để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời;

- Chủ động nắm bắt thông tin từ các đơn vị vận tải, lái xe hoạt động tại các bến xe;

- Đúc kết kinh nghiệm quản lý và khai thác bến xe để phổ biến đến các Hội viên Hiệp hội bến xe.

- Phổ biến kịp thời đến các Hội viên những quy định của pháp luật trong lĩnh vực vận vận tải đường bộ và bến xe;

- Tham gia nghiên cứu những vấn đề về cơ chế, chính sách liên quan đến vận tải và bến xe.

 

5. Ông Nguyễn Đức Tiến - Uỷ viên Ban chấp hành ;

- Triển khai việc tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các Hội viên thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực vận tải hàng hoá;

- Tập hợp kiến nghị với cơ quan nhà nước của các Hội viên trong lĩnh vực vận tải hàng hoá và báo cáo Thường trực Hiệp hội những kiến nghị với cơ quan nhà nước ở tỉnh để xem xét giải quyết;

- Theo dõi tình hình hoạt động và vận động phát triển Hội viên từ các đơn vị vận tải hàng hoá.

 

6. Ông Phùng Thanh Sang - Uỷ viên Ban chấp hành

 

- Triển khai việc tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các Hội viên thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực vận tải khách liên tỉnh và du lịch;

-  Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách đối với loại hình vận tải khách liên tỉnh và du lịch.

- Tập hợp kiến nghị của các hội viên kinh doanh vận tải khách liên tỉnh và du lịch báo cáo Thường trực Hiệp hội để báo cáo cơ quan nhà nước tỉnh xem xét, giải quyết;

 

7. Bà Lê thị Thanh Hà - Uỷ viên Ban chấp hành

- Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp Hội viên thực hiện các quy định của pháp luật trong kinh doanh taxi (bao gồm cả taxi tải); bảo đảm trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị;

- Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách liên quan đến vận tải bằng taxi;

- Vận động phát triển Hội viên là các đơn vị liên quan đến kinh doanh taxi.

- Tập hợp kiến nghị với cơ quan nhà nước của các Hội viên kinh doanh taxi báo cáo Thường trực Hiệp hội những kiến nghị với cơ quan nhà nước ở tỉnh để đề nghị xem xét, giải quyết;

  

 

 

Nơi nhận:

- Các UV BCH,

- Lưu: VP Hiệp hội.

- Website

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

 

  

 

Đàm Trọng Cường

  • Liên kết hội viên