Thông báo hoạt động

             HIỆP HỘI VẬN TẢI                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             TỈNH BÌNH DƯƠNG                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Số:01/CV-HHVT

                                                                          Bình Dương, ngày 30 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi : Các hội viên Hiệp hội Vận tải tỉnh Bình Dương

Căn cứ Quyết định số: 1445/QĐ-UBND ngày 14/06/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Về việc cho phép thành lạp Hiệp hội Vận tải tỉnh Bình Dương.

Căn cứ Quyết định số: 2550/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Vận tải tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021.

Hiệp hội Vận tải tỉnh Bình Dương thông báo:

1-    Hoạt động của Hiệp hội chính thức hoạt động kể từ ngày 01/10/2016.

2-    Văn Phòng Hiệp Hội đặt tại địa chỉ:

Tòa nhà U&I, Số 9, đường Ngô Gia Tự, Phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Website: hiephoivantaibinhduong.com

3-    Tài khoản giao dịch ngân hàng của Hiệp hội

     Tên tài khoản: Hiệp hội Vận tải Tỉnh Bình Dương

      Số TK: 5500.201.025.993

      Ngân hàng: Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn Tỉnh Bình Dương

Trân trọng thông báo.

 

 

 Nơi nhận:

-        Như trên;

-        Doanh nghiệp kinh doanh vận tải;

-        Các UVBCH;

-        Hiệp hội vận tải ô tô Việt nam;

-        Sở GTVT;(báo cáo)

-        Sở Nội vụ; (báo cáo)

-        Website

-        Lưu VP.

    HIỆP HỘI VẬN TẢI TỈNH BÌNH DƯƠNG

Chủ tịch

 

 

 

 

 

              Đàm Trọng Cường

 

  • Liên kết hội viên